Przegląd ksiąg i sprawozdań finansowych

Przegląd ksiąg i sprawozdań finansowych to czynność rewizji przeprowadzana zgodnie ze standardami sprawozdawczości finansowej. Celem przeglądu jest ocena przez biegłego rewidenta, czy sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz we wszystkich istotnych aspektach rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Efektem przeglądu jest raport, który stanowi istotne źródło informacji finansowych. Pozwala wykrywać ewentualne słabe punkty w systemie księgowym, kontroli wewnętrznej czy obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie oraz na ocenę kondycji finansowej. Informacje z przeglądu wykorzystywane są także przy badaniu rocznego sprawozdania finansowego jednostki. Przedsiębiorstwa i jednostki, które nie są zobligowane do badania sprawozdania finansowego, mogą skorzystać z przeglądu ksiąg rachunkowych i dokumentów księgowych. Podobnie jak w przypadku przeglądu sprawozdań, pozwala on na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości i zoptymalizować finansowe procesy wewnętrzne w firmie.

masz pytania dotyczące tej usługi? napisz do nas