Zasady ochrony danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, jako naszych klientów, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

GOBBS Polska sp. Z o.o. z siedzibą w Szczecinie

ul. Wyspiańskiego 17/2, 70-497 Szczecin,

KRS 0000441172, NIP 5842731445, REGON 22187839;

2. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest:

Przemysław Rosicki, e-mail: p.rosicki@gobbs.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług doradztwa podatkowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi GOBBS Polska sp. Z o.o. podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię);

4. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usług doradztwa podatkowego oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa;

6. Mają Państwo prawo:

a)   żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO), 

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych;

c)   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8. Wszelką korespondencję dotyczącą żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych, oraz cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, należy prosimy o kontakt e-mail: sekretariat@gobbs.pl lub listownie na adres GOBBS Polska sp. Z o.o. ul. Wyspiańskiego 17/2, 70-497 Szczecin;